Information till dig som är politiker

Här har vi samlat information du som politiker behöver för att fullfölja ditt uppdrag.

Att vara politiker

Politisk styrning och verksamhetsstyrning

Här är en kort introduktion till dig som är förtroendevald politiker. Informationen ingick i utbildningen alla nyvalda politiker fick vid mandatperiodens början.

Löpande - under ditt uppdrag som politiker

 • Kallelser: Läs kallelsen och beslutsunderlagen innan ditt sammanträde. Kallelserna finns tillgängliga på mötesportalen Länk till annan webbplats. en vecka innan mötet. När du loggar in kan du ta del av handlingar för de organisationer du är behörig att se.
 • Diarieföring: En stor del av kommunens handlingar är offentliga enligt offentlighetsprincipen och behöver därför diarieföras. Läs mer om kommunens diarium Länk till annan webbplats..
 • Synpunkter: Tar du emot skrivelser som rör kommunens verksamheter - lämna dem till nämndsekreterare för bedömning och eventuell diarieföring.
 • Motioner: Att skriva motioner är ett viktigt verktyg för kommunfullmäktiges styrning av kommunen.

Sveriges Kommuner och Regioners hemsida Länk till annan webbplats. hittar du bra information för dig som förtroendevald.

Om arvoden och ersättningar

När du deltar i ett möte med kommunstyrelsen, utskott, nämnd eller fullmäktige får du ersättning. Du får arvode för mötet och om du måste ta ledigt från ditt jobb för att delta så får du ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Arvodeskommittén, som består av kommunfullmäktiges presidium, ger förslag till arvoden som sedan beslutas i kommunfullmäktige.

 • Kommunalråd får heltidsarvode, oppositionsråd och nämndsordföranden får deltidsarvode.
 • Övriga politiker kan få:
  - Ett månatligt arvode för inläsning av material till politiska möten
  - Arvode för deltagande i sammanträden
  - Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning kan också utbetalas.

Rapportera in din begäran om ersättning

 • Arvode: Vid sammanträdet fylls en närvarolista i under mötet. Närvaron vid mötet ger grund till arvode.
 • Reseersättning: Fyll i kolumn för reseersättning i samma närvarolista som ovan.
  Reseersättning för deltagande i uppdrag som ansluter till ditt politiska uppdrag i kommunen fyller du i på blanketten reseersättning och lämnar till ordförande för godkännande.
 • Förlorad arbetsinkomst: Fyll i blanketten för förlorad arbetsinkomst, som är en bekräftelse på att du varit med på mötet och inte arbetat under mötestiden. Om du missat att fylla i blanketten under mötet kan du fylla i den i efterhand. Lämna ifylld blankett till mötets sekreterare alternativt till Personalenheten.
 • Intyg från huvudarbetsgivare: En förutsättning för att få ersättning för förlorad arbetsinkomst är att du lämnat in Intyg från huvudarbetsgivare. Be din arbetsgivare lämna uppgiften via e-tjänst som du hittar under Självservice för förtroendevalda.

  Du som är egen företagare behöver skicka ett mail till systemforvaltningHR@ange.se där det framgår att du är egen företagare och har förlorad arbetsförtjänst vid politiska uppdrag. Det ska även framgå om du har pensionsförlust.

  Är du anställd i kommunen behöver du inte lämna intyg.

Blanketter och e-tjänster finns under Självservice för förtroendevalda.

Utbetalning av arvoden

Ånge kommun har Swedbank som utbetalande bank för lön och arvoden. Oavsett i vilken bank du har ditt konto får du ditt lönebesked elektroniskt via länken www.swedbank.se/edokument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du loggar in med din e-legitimation, till exempel mobilt BankID, BankID på kort eller BankID på fil.

Om du får din ersättning insatt till konto i Swedbank/Sparbank eller Nordea kan du välja att anmäla dig till och titta på ditt lönebesked i respektive banks internetbank. För att få hjälp med detta är du välkommen att kontakta din banks internetbanks support.

Du kan du även se din ersättning via appen Heroma MinLon.
Instruktion för installation för Min lön appen Powerpoint, 6.1 MB.
Lathund för funktioner i Min lön appen Pdf, 548.1 kB.

Information om ersättningar, arvoden och pension för förtroendevalda

Information om utbetalning av arvoden till förtroendevalda Pdf, 135.9 kB.
Bestämmelser för pension och omställning för förtroendevalda Pdf, 82.6 kB.
Information från Pensionsvalet Pdf, 1.5 MB.
FAQ kring skatteavdrag Pdf, 218.8 kB.

Möten och handlingar

Mötesportalen

I Mötesportalen Länk till annan webbplats. hittar du kallelser och beslutsunderlag till de politiska mötena. Kallelser läggs ut en vecka innan mötet. Efter mötet publiceras protokollet när det är justerat, som mest 14 dagar efter mötet.

Webbdiariet

Via kommunens webbdiarium kan du se vilka handlingar och ärenden som kommer in. Inkomna handlingar ska diarieföras (registreras) och en del blir senare ärenden som behandlas i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kontaktuppgifter och personuppgifter

När du börjar ditt uppdrag som politiker behöver du lämna uppgifter för att vi ska kunna kontakta dig, betala ut arvoden och ersättning och för att medborgarna ska få veta vilka som är förtroendevalda.

Dina personuppgifter

I personuppgiftsförordningen gäller särskilda regler som möjliggör för kommunerna att i viss utsträckning, utan samtycke, på Internet lägga ut uppgifter avseende de kommunala diarierna samt kallelser till nämndssammanträden och kungörelser inför fullmäktigesammanträdena. Även justerade nämnd- och fullmäktigeprotokoll får publiceras enligt dessa regler.

Kontaktuppgifter

Om du tillträder som ny politiker under mandatperioden behöver vi dina kontaktuppgifter. Uppgifterna kan lämnas via självservice för förtroendevalda eller genom att kontakta en nämndsekreterare.

Förtroendemannaregister

I kommunens förtroendemannaregister Länk till annan webbplats. som är tillgängligt på Internet, publiceras namn, e-postadress hos kommunen (fornamn.efternamn@politikerange.se) samt uppgifter om partitillhörighet och vilka olika uppdrag som du är vald till.

E-post

Alla förtroendevalda i kommunen tilldelas en egen e-postadress (fornamn.efternamn@politikerange.se) som är den huvudsakliga kontaktväg kommunen använder.

Ändring eller komplettering av kontakt- och personuppgifter

Vid adressändring eller ändring av andra personuppgifter, till exempel telefonnummer är det viktigt att du meddelar ändringarna via självservice för förtroendevalda eller till kommunkansliet.

Att avsluta sitt uppdrag som politiker

Om du vill avsäga dig ditt uppdrag som politiker innan mandatperioden är slut kontaktar du oss via självservice för förtroendevalda eller e-post till kommunstyrelsen@ange.se