Så fungerar kommunen

Ånge kommun ansvarar för mycket av den samhällsservice som finns i kommunen. Exempel på ansvarsområden är barnomsorg och renhållning.

Medborgarna väljer kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet. Det är kommunens medborgare som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fungerar som kommunens ”riksdag”, fattar de övergripande besluten och sätter de övergripande målen.

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen och nämnder

Kommunfullmäktige utser också styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. De abslut flesta som sitter i nämnderna är deltidspolitiker, som sköter sitt uppdrag på fritiden.

Kommunstyrelsen ser till att fullmäktigebesluten blir verklighet

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning, samt leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen bereder de ärenden som kommunfullmäktige ska behandla samt ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Under kommunstyrelsen finns en förvaltning, kommunförvaltningen, bestående av anställda medarbetare. Kommunförvaltningen utför det arbete som kommunstyrelsen beslutat om.

Nämnder

Myndighetsnämnden beslutar i ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild inom invivid- och familjeomsorgen och vård och omsorg samt avger yttrande till andra myndigheter i dessa ärenden.

Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val till riksdag samt region- och kommunfullmäktige. Därtill kommer ansvar för genomförande av val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.