Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen svarar för den övergripande ledningen och samordningen av kommunens verksamhet genom långsiktig planering och genom att följa verksamheten inom övriga nämnder. Kommunstyrelsen ansvarar också för kommunens ekonomi och upprättar förslag till budget.

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för alla kommunala angelägenheter som inte ålagts annan. Det innebär att kommunstyrelsen leder och följer arbeten inom bland annat ekonomi, socialtjänst och kommunal hälsa och sjukvård, skolverksamhet, gymnasieverksamhet, väg- och trafikhållning, parkering, försäljning av kommunal mark. Med andra ord all verksamhet som kommunfullmäktige inte ålagd delade nämnder, förbund och kommunala bolag.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 23 ersättare som sammanträder mellan åtta till tio gånger per år. Alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga, om kommunstyrelsen inte beslutar om annat.

För att kunna fördjupa sig i alla de frågor kommunstyrelsen är ansvarig för har den under sig fyra utskott. Varje utskott består av fem ledamöter och tre ersättare.

Dessa utskott är:

Koncern- och finansutskottet

Detta utskott ansvarar för den interna organisationen, samt ekonomiska frågor.

Socialutskottet

Detta utskott ansvarar för frågor som rör social verksamhet som inte avser myndighetsutövning mot individ.

Samhällsbyggnadsutskottet

Detta utskott ansvarar för frågor om att planera kommunen, näringsliv- och arbetsmarknadsfrågor, planärenden och kommunal mark.

Utbildningsutskottet

Detta utskott ansvarar för förskola, skola och gymnasieverksamhet.

E-post: kommunstyrelsen@ange.se