Politisk ordlista

Ajournera, jäv och bordläggning? Att förstå det politiska språket är inte alltid lätt och speciella ord och uttryck kan därför behöva en förklaring. Här nedan finns en politisk ordlista som på ett enkelt sätt förklarar betydelsen.

Politisk ordlista

Ajournera: ett möte skjuts upp eller avbryts för en paus och återupptas igen efter en utsatt tid.

Allmän handling: en handling som förvaras hos en myndighet och har antingen kommit in till eller upprättats hos myndigheten. Allmänna handlingar ska enligt offentlighetsprincipen vara tillgängliga för alla att ta del av, om inte det är något som är sekretess i handlingen.

Arkiv: informationsmängd som består av myndighetens samtliga allmänna handlingar. Inte bara en lokal där de allmänna handlingarna förvaras.

Avslag: när ett förslag får avslag innebär det att förslaget inte ska genomföras.

Avsägelse: en ledamot som lämnar sitt politiska uppdrag i förtid.

Beslutsunderlag: det underlag som handläggare eller nämnden/styrelsen har som bakgrund när de ska fatta beslut.

Beredning: förberedelse av ett ärende innan beslut fattas.

Bifall: när ett förslag får bifall innebär det att förslaget ska genomföras.

Bordläggning: beslut om att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till nästkommande sammanträde. Ärendet får inte tillföras någon ny information.

Budget, mål och prioriteringar: är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för Ånge kommun och syftar till att styra utvecklingen i kommunen de närmaste tre åren. Innehåller bland annat politiska mål, prioriteringar och olika typer av budgetar.

Dagordning: en förteckning över alla ärenden som ska tas upp vid ett sammanträde.

Delegera: överlåta arbete och beslut till någon annan.

Diarium: diarium är ett register där inkommande och upprättade handlingar registreras.

Ersättare/suppleant: ersättare för ordinarie ledamot.

Expediering: en handling skickas till en annan myndighet eller person som behöver ta del av informationen.

Fullmakt: ett underskrivet dokument där den som skrivit under ger någon annan rätt att utföra något åt personen i fråga.

Förtroendevald: person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning: finns under varje nämnd och där arbetar icke-politiska tjänstemän.

Gallring: vid gallring tar man aktivt bort allmänna handlingar/ärenden. Gallring får endast göras efter särskilt beslut av ansvarig nämnd/styrelse eller om det står i dess informationshanteringsplan.

Handling: föremål som innehåller information av något slag. Det kan t.ex. vara skrift på ett papper eller ljudupptagning.

Handläggare: tjänstepersoner som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Informationshanteringsplan: informationshanteringsplanen beskriver hur information ska hanteras. Hur den ska registreras och när den ska slutarkiveras alternativt gallras.

Interpellation: fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för skriftligt svar.

Justering: slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras.

Jäv: jäv innebär att man är partisk i ett ärende eller där det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet.

Kommunfullmäktige: det högsta beslutande politiska organet i kommunen.

Kommunicering: inför ett beslut får den som beslutet berör möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.

Kommunstyrelse: det näst högsta beslutande politiska organet i kommunen. Kommunstyrelsen är beredande organ för kommunfullmäktige.

Ledamot: representant för en större grupp människor i kommunfullmäktige, en styrelse, nämnd eller liknande beslutande organ.

Mandat: uppdrag att vara representant, exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige.

Mandatperiod: tidsperiod för en vald demokratisk församlings uppdrag efter ett val.

Motion: skriftligt förslag från en eller flera ledamöter till kommunfullmäktige.

Myndighet: ett avgränsat offentligt organ med egen beslutsmakt och egna uppgifter. I Ånge är t.ex. nämnderna/styrelserna myndigheter.

Nämnd: en grupp politiker som har utsetts av kommunfullmäktige att ansvara för specifika verksamheter. I Ånge kommun finns två nämnder: Myndighetsnämnden och Valnämnden.

Presidium: en ordförande och en eller flera vice ordförande.

Propositionsordning: den ordning som ordföranden ställer olika förslag till beslut mot varandra vid omröstning. Kan ersättas med ordet beslutsgång.

Protokoll: skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde.

Personuppgift: personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen.

Registrator: tjänsteperson som registrerar inkommande och upprättade handlingar. I Ånge sköter nämndsekreterarna registreringen i ärendehanteringssystemet Platina.

Remiss: ärende skickas för att till exempel nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter.

Rensning: innan ärendet levereras för arkivering rensar ansvarig handläggare ärendet på sådant som inte är allmänna handlingar.

Reservation: den som reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande.

Revidera: omarbeta.

Sekretess: ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt.

Skrivelse: redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut.

Tilläggsanslag: ekonomiskt medel utöver det som tilldelats från början (tilldelad ram).

Tjänsteskrivelse: skrivning från kontorets tjänstepersoner som utgör ett underlag för politiska beslut.

Utskott: utsedd grupp inom en nämnd eller styrelse för att bereda ärenden till nämnden eller styrelsen.

Votering: omröstning.

Yrka: föreslå.

Yttrande: ett utlåtande där nämnden, styrelsen eller kontoret ger sin syn på en specifik fråga.

Återremiss: beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning.

Ärende: sakfråga som kommunfullmäktige, nämnder eller styrelser ska fatta beslut om.

Äska: begära.

Överklagande: ett beslut överklagas till högre instans för ny prövning av beslutet.