Kulturkollen

Kulturkollen

Under 2024 jobbar kommunen med projektet "Kulturkollen" där vi har i uppgift att ta reda på hur musikskolan skulle kunna utvecklas framåt?

Vad är Kulturkollen?

Adam Falk, musikskolans chef, och Therese Didrick, kultursamordnare, jobbar under 2024 med att titta på en eventuell utveckling av Ånge Musikskola.

Frågan är om Ånge kommun ska utveckla Musikskolan till en Kulturskola? Hur skulle den Kulturskolan i sådana fall se ut?

Utgångspunkten är i första hand barn och ungas önskemål, men även kommunens geografi och möjligheter.

Med Kulturskola menar vi en frivillig estetisk utbildning med musik och minst 2 till kulturuttryck.

Här kan du läsa mer utförligt:

Projektdirektivet Länk till annan webbplats.

Projektplanen Länk till annan webbplats.

Fas 1: After school - Kulturkollen - Avslutad

Under våren 2024 startar projektet med att undersöka vad alla barn och unga i kommunen skulle vara intresserade av att lära sig.

Januari och februari:

Adam och Therese har besökt kommunens alla grundskoleklasser för att prata med lärare och elever om en eventuell utveckling av Musikskolan. Vilka kulturuttryck skulle kunna vara en del av en utveckling? Klasserna för en dialog kring 7 olika kulturuttryck (se nedan) och delar med sig av sina egna tankar. Här kan du se en filmad presentation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mars:

Den 15 och 22 mars bjöds kommunens grundskoleelever in till "After school - Kulturkollen" för att prova på kulturuttryck tillsammans med professionella pedagoger.

 • dans
 • teater
 • bild/form
 • film
 • cirkus
 • slöjd
 • skrivande

Den 15 mars deltog 73 barn och unga. Den 22 mars deltog 52 barn och unga. De fick direkt på plats rösta på vad de själva tyckte kändes bäst. De fick 3 olika alternativ och fick sätta max en lapp på varje kulturuttryck.

 1. Jag vill lära mig på min fritid
 2. Jag skulle kunna vara intresserad av
 3. Jag tror att många andra är intresserade av

Omröstningen är sammanställd och presenterad för projektgruppen. Projektet fortsätter med digitala webbformulär. (Se fas 2)

Fas 2: Webbformulär Kulturkollen - Avslutad

April och maj

Under fas 2 delas webbformulär med frågor som gäller en eventuell utveckling av Musikskolan. Frågeformulär går ut till 4 olika målgrupper från mitten av v.15.

 • Barn och unga, som går grundskolan i Ånge kommun, får ett formulär att svara på. Formuläret delas med alla barn och unga via skolornas kanaler.
 • Vårdnadshavare, till barn och unga i grundskolan, får frågor att besvara kring hur de ser på en eventuell utveckling av Musikskolan till Kulturskola. Även det går ut via skolans kanaler.
 • Personal på alla grundskolor får ett frågeformulär mailat till sig som besvaras med frågor om skolans syn på en eventuell Kulturskola.
 • Musikskolans personal får ett frågeformulär skickat via mail med frågor som berör en eventuell utveckling av Musikskolan till Kulturskola.

Om du känner att du tillhör en målgrupp, men inte fått tillgång till rätt formulär, hör du av dig direkt till therese.didrick@ange.se eller 0690-250228 för hjälp.

För dig som vill lämna allmänna synpunkter på Kulturkollen går det bra att göra det här. Länk till annan webbplats.

Sammanställning av resultaten från formulären kommer att presenteras för projektgruppen för att jobba vidare in i fas 3.

Parallellt med webbformulären börjas undersökning av lokaler, transport och rekryteringsmöjligheter. Det blir en förberedelse för fas 3.

Grundskoleelever har svarat på vad de helst lär sig för kulturuttryck på sin fritid. Vårdnadshavare har visat sina synpunkter kring vad de kan bidra med vid en eventuell utveckling. När skolpersonalen har besvarat frågan om de skulle inspirera sina elever att gå på en kulturskola så var svaret väldigt positivt. Däremot när frågan gällde om eleverna kan gå ifrån på skoltid blev det ett tydligt negativt svar.

Fas 3: Lokaler, transport och personal - Pågående

Juni och juli

Nu påbörjas sammanställningen av Fas 2 för att få fram de svar som kommit in digitalt. Över 500 svar har inkommit från de olika målgrupperna.

Det är dock tydligt att det varit svårt för den yngre målgruppen att besvara det digitala formuläret vilket innebär att elever i årskurs F-2 får visa sina åsikter direkt på skolorna, med projektledare Therese Didrick, 10 och 11 juni 2024.

Under fas 3 fördjupas frågan kring vilka lokaler som krävs för de kulturuttryck som valts under mars-maj. Om undervisningen ska ske på alla orter eller på en speciell ort och hur transporten mellan olika lokaler kan fungera?

Här krävs ett nära samarbete med föreningar, ÅFA och andra fastighetsägare för att få fram ett så bra underlag som möjligt för en eventuell utveckling till Kulturskola.

Även underlag för en kommande rekrytering samlas in och sammanställs.

Fas 4: Organisation

Augusti

I fas 4 är det dags att sammanställa all information och presentera en struktur för hur en eventuell Kulturskola skulle se ut för att passa Ånge kommun på bästa sätt. Här binds allt samman.

 • Vilka kulturuttryck ska vara del av en eventuell Kulturskola?
 • Vilka lokaler kan användas för de olika kulturuttrycken?
 • Vilken typ av stöttning finns från skola, vårdnadshavare för elevernas intresse?

Kort sagt sammanställning av alla resultat och omarbetning till en möjlig organisation.

Fas 5: Budget för organisation

September

När plan för organisationen är godkänd läggs en budget. Budgeten presenteras i två delar:

 • Del 1 är en budget för vad själva utvecklingen till en Kulturskola skulle kosta i Ånge kommun.
 • Del 2 är en budget för vad det skulle kosta att driva den tänkte Kulturskolan för Ånge kommun.

Båda delarna krävs för att få till en långsiktig Kulturskola i Ånge kommun. Det är därav viktigt att visa på hela kostnaden för en eventuell utveckling till Kulturskola.

Fas 6: Avslutande fas

Oktober

Nu är Kulturkollen framme vid sista delen. Här presenteras material från alla faser och sammanställs för att vara underlag för ett politiskt beslut om Ånge kommun ska satsa på en utveckling mot Kulturskola eller ej.

När den avslutande sammanställningen är inlämnad för politiskt beslut är hela Kulturkollen-projeket avslutat.