Låneregler och information

Vi behöver ditt godkännande!

För att godkänna att vi på Ånge folkbibliotek hanterar dina personuppgifter behöver du skriva under ett lånekortsavtal. Vi behöver hantera dina personuppgifter för att kunna administrera dina lån, reservationer, fjärrlån och inköpsförslag och för säker och korrekt hantering av dina personuppgifter kopplade till ditt lånekort.

Lånekortsavtalen finns att hämta, skriva på och lämna in på alla bibliotek i kommunen. Avtalstexten finns även att läsa under låneregler i menyn här på vår hemsida.

Lånekort

Det är gratis att skaffa ett bibliotekskort. Ditt bibliotekskort gäller på alla bibliotek i Ånge kommun. Bibliotekskortet är en värdehandling och måste spärras om det tappas bort. Kontakta i så fall ditt närmaste bibliotek.

Barn kan skaffa ett bibliotekskort från att de är sex år gamla. Då krävs målsmans tillstånd och målsmannen ansvarar också för barnets lån.

När du skaffar ett bibliotekskort eller godkänner att ditt barn skaffar ett bibliotekskort samtycker du till att dina personuppgifter hamnar i ett personregister, utifrån GDPR (General Data Protection Regulation).

Länk till GDPRblankett

Låna

Det är alltid gratis att låna böcker, ljudböcker, filmer och annat på biblioteken i Ånge kommun. Enda gången som det kostar att låna är om du vill göra ett fjärrlån. Fjärrlån innebär att låna in en bok från ett bibliotek utanför Ånge kommun och kostar 10 kronor.

Eftersom alla bibliotek i Ånge kommun samarbetar så kan du låna en bok på ett av våra bibliotek och lämna tillbaka den på ett annat bibliotek inom Ånge kommun.

Observera att du nu bara kan låna 5 e-böcker, e-ljudböcker och Viddla-filmer per person och kalendermånad.

Reservera

Det är gratis att reservera böcker, filmer och annat på biblioteken i Ånge.

Låna om

Du kan låna om din bok, ljudbok, tidskrift, musik-cd eller talbok så länge ingen annan låntagare har reserverat den. Omlån kan göras högst tre gånger.

Avgifter

Förseningsavgifter

Om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid får du en påminnelse via mejl eller brev. Du måste även betala en förseningsavgift. Barn under 18 år får inga förseningsavgifter. Vuxna som lånar barn- och ungdomsböcker får inte heller några avgifter på dessa försenade lån.

Ersättning av förkomna medier

Om du inte lämnar tillbaka dina försenade lån blir ditt bibliotekskort spärrat och du kan inte låna igen innan du har betalat dina avgifter. Böcker och andra medier som du inte lämnar tillbaka måste ersättas. Om du tappat bort eller förstört en bok kan du komma in och betala den direkt på något av våra bibliotek. Kommunen skickar annars en faktura med dina förseningsavgifter och kostnaden för att ersätta dina förkomna lån.

Lånetid

Den normala lånetiden är fyra veckor. Tidskrifter, DVD och böcker med stor efterfrågan har kortare lånetid. Sista återlämningsdag är angivet på lånekvittot.

Bokning av PC

PC kan bokas för 1 tim/tillfälle.
Vi tillämpar etiska regler mot internetsurfning till sidor med rasistiskt eller pornografiskt innehåll. Vid missbruk  riskerar du att bli avstängd.

Sekretess

När du lånar på bibliotek kan det vara bra att känna till att bibliotekspersonalen har tystnadsplikt.  Allt enligt Offentlighets- och sekretesslagen, kap. 40 §3:
"Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men."

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2017:1076).

Ånge folkbiblioteks lånekortsavtal

 1. Information om hantering av personuppgifter
  Ånge folkbibliotek värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Ånge folkbibliotek är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

  Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.
 2. Ansvar för dina personuppgifter?
  Humanistiska nämnden, Ånge kommun är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Ånge folkbibliotek.

  Ånge kommun har också utsett ett särskilt dataskyddsombud som har i uppgift att hjälpa kommunen att följa gällande dataskyddslagstiftning, kontaktuppgifter: Matts Boman (dataskyddsombud@ange.se)

 3. Varför behandlar Ånge folkbibliotek dina personuppgifter?
  När du har lämnat personuppgifter till oss på Ånge folkbibliotek, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan:

  Ändamål för användningen av dina uppgifter:
  För att kunna administrera dina lån, reservationer, fjärrlån och inköpsförslag och för säker och korrekt hantering av personuppgifter kopplade till ditt lånekort.

  Dina uppgifter kommer inte att användas i något annat sammanhang än inom bibliotekets verksamhet.
  De böcker och andra medier som du lånar eller reserverar med ditt bibliotekskort registreras i bibliotekets datasystem. Dessa uppgifter är konfidentiella, vilket innebär att ingen obehörig kan få reda på vad du har lånat.
  Du har alltid möjlighet att få veta vad som finns registrerat om dig om du begär det och uppvisar giltig legitimation för bibliotekspersonalen.
   
  Vår lagliga grund för detta ändamål är:
  Det avtal som vi har ingått med dig (dvs det avtal som du behöver underteckna för att få ett giltigt lånekort hos Ånge folkbibliotek) utgör den lagliga grunden.

 4. Personuppgifter som Ånge folkbibliotek samlar in
  När du skaffar ett lånekort hos oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Ånge folkbibliotek behandlar personnummer för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har korrekt information om våra kunder. Förutom de personuppgifter som du lämnar till oss på Ånge folkbibliotek, hämtar vi även i vissa fall dina adressuppgifter via adressuppdatering i SPAR. Detta gör vi för att försäkra oss om att adressuppgifterna är kopplade till rätt låntagare.

 5. När vi kan komma att dela dina uppgifter
  Ånge folkbibliotek delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi använder oss av ett personuppgiftsbiträde som administrerar databasen där personuppgifterna lagras. I detta fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter.

 6. Lagring och lagringstid
  På Ånge folkbibliotek behandlar vi information om dig som låntagare för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på Ånge folkbibliotek har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

  Information avseende låntagare vid lån och låntagarärenden

  När det gäller lånehistorik så sparas informationen om lån 5 dagar efter att lånet är återlämnat. eller så raderas uppgifterna direkt efter att eventuella skulder är betalda.

  Om du önskar ha information om dina tidigare lån så får du välja detta.

  När ditt lånekort varit inaktiv i 5 år så raderas informationen.

 7. Säkerhet för dina personuppgifter
  På Ånge folkbibliotek säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Ånge folkbibliotek hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra låntagare.

 8. Dina rättigheter
  Vi på Ånge folkbibliotek vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

  Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling t.ex. om någon av de uppgifter som samlats in är felaktiga.

  Dina personuppgifter får inte användas för direkt marknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

 9. Klagomål och tillsynsmyndighet
  Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Ånge folkbibliotek. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till datainspektionen.

 10. Kontakta oss
  Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Ånge folkbibliotek är våra kunders personliga integritet viktig för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Tel: 0690-250302, mail: centralbiblioteket@ange.se