Sotning

I lagen om skydd mot olyckor anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs.

Ånge kommun har avtal med skorstensfejarmästare som på kommunens uppdrag sköter sotning och brandskyddskontroll. Sotning utförs enligt viss taxa och inom vissa frister. Fristen anger hur ofta det ska sotas.