Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Enligt Lagen om skydd mot olyckor, 2 kap 2§ har fastighetsägaren och den som bedriver verksamhet i lokalerna ansvaret för brandskyddet i byggnaden. Det innebär att de ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av en brand.

Fördelningen av vilka delar av brandskyddet som ligger på fastighetsägare respektive den som bedriver verksamhet i lokalerna styrs inte av lagen utan bör fastställas genom avtal mellan parterna. Det är mycket viktigt att båda parter har klart för sig vilken fördelningen är så att inga frågetecken kring vem som är ansvarig uppstår.

För att skapa en enkel hantering av brandskyddsarbetet är det väsentligt att en av parterna innehar det övergripande ansvaret för dokumentationen. I Lagen om skydd mot olyckor läggs det övergripande ansvaret på fastighetsägaren.

Gäller alla fastigheter

Ett systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas för alla byggnader eller anläggningar om än i varierande omfattning. Hemma i villan eller i lägenheten kan det räcka med en brandvarnare och någon form av släckutrustning.

Efter det växer det systematiska brandskyddsarbetet successivt beroende på verksamhetens eller byggnadens risker. För vissa byggnader och anläggningar där konsekvenserna av en brand kan bli särskilt stora ska det upprättas en så kallad skriftlig redogörelse för brandskyddet som sedan ska skickas in till kommunen.