God man, förvaltare, förmyndare

En god man och förvaltare är en person som stödjer en annan person att bevaka dennes ekonomiska, juridiska och personliga intressen.

Här är några exempel på vad en god man eller förvaltare kan hjälpa till med:

 • Betala räkningar, lämna fickpengar, deklarera, sanera skulder, omplacera tillgångar.
 • Ansöka om bostadsbidrag, ekonomiskt bistånd, bevaka rätt i dödsbo, företräda personen vid avveckling av bostad, vid kontakter med fordringsägare och vid upprättande av avbetalningsavtal, vid ansökan om skuldsanering, vid ärende i hyresnämnd och vid överklagande av ett beslut.
 • Ha regelbundna kontakter med personen och med boende, vårdpersonal, med flera.
 • Ta initiativ till förbättringar och uppmärksamma behov av sociala kontakter, daglig sysselsättning och fritidsverksamhet, med mera.

Om den som behöver en god man inte kan uttrycka sin mening, behövs det ett läkarintyg som styrker detta, samt att personen har behov av god man.

Vem kan få god man eller förvaltare?

Det finns två kriterier som måste uppfyllas för att få god man eller förvaltare:

 • Personen kan inte ta hand om sina intressen på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, försvagad hälsa eller liknande tillstånd.
 • Hjälpbehovet kan inte lösas på mindre ingripande sätt. I många fall kan det räcka med att personen får hjälp av anhöriga, socialtjänsten eller banktjänster.

Vad gör goda män och förvaltare?

Det finns tre områden som gode män och förvaltares uppdrag kan handla om. I vissa fall är bara ett område aktuellt, i andra fall behöver huvudmannen hjälp med två eller alla tre.

Bevaka rätt:
Det betyder att god man företräder huvudmannen vid kontakt med myndigheter. En god man:

 • ansöker om särskilt boende, bostadstillägg och handikappersättning
 • bevakar huvudmannens intressen vid bouppteckning, arvskifte och försäljning av bostad

Förvalta egendom:
Innebär att god man sköter huvudmannens dagliga ekonomi. En god man:

 • hanterar pensioner och bidrag
 • betalar räkningar
 • sköter sparkapital

Sörja för person:
Handlar om att huvudmannen får nytta av sina pengar. En god man:

 • ordnar så att huvudmannen får omvårdnaden hen behöver
 • ser till att huvudmannens tillvaro är så trivsam som möjligt
 • uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats kan du ladda ner en PDF som handlar om "Vad gör en god man och förvaltare". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad skiljer god man och förvaltare åt?

Godmanskap är frivilligt och förutsätter att huvudmannen vill ha en god man. God man ska samråda med huvudmannen i de frågor hen förstår och måste alltid ha samtycke. Den som får en god man har kvar sin rättshandlingsförmåga.

En förvaltare kan behövas när ett godmanskap inte är tillräckligt, till exempel om en person på grund av funktionsnedsättning eller missbruk inte kan hantera sin ekonomi och riskerar att bli vräkt.

Den som har en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet. Förvaltaren får ta beslut utan huvudmannens samtycke.

Tillsyn och ersättning:

Alla gode män och förvaltare ska årligen redovisa till Överförmyndarkontoret  hur de skött sitt uppdrag.

Den som är god man eller förvaltare har rätt till ett arvode. Arvodet betalas av personen som har en god man eller förvaltare, om dennes inkomst är större än 2,65 gånger prisbasbeloppet och/eller tillgångarna är större än 2 gånger prisbasbeloppet. I annat fall betalar kommunen arvodet.