Försörjningsstöd, socialbidrag

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallas också ekonomiskt bistånd eller socialbidrag.

Individ- och familjeomsorgens verksamhet för ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) grundar sig på socialtjänstlagen. I 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd och kommunen följer de normer för nivån på biståndet som lagen anger (riksnorm).

Rätten till bistånd förutsätter att man inte själv kan tillgodose sina behov samt att behovet ej kan tillgodoses på annat sätt. Ekonomiskt bistånd är tänkt som ett sista alternativ vid tillfälliga eller varaktiga ekonomiska problem. Biståndet ska tillförsäkra dig en skälig levnadsnivå.

Om du känner dig osäker kring vilken hjälp du behöver är du välkommen att kontakta socialtjänsten. Våra handläggare har telefontid vardagar 9.00 - 10.00.