Inackorderingsstöd

Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elev i gymnasieskola med offentlig huvudman om eleven behöver inackordering på grund av skolgången. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Du kan få inackorderingsstöd till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Om du är under 18 år ska din vårdnadshavare (vanligtvis en förälder) fylla i och skicka in ansökan. Om du är 18 år eller äldre kan du göra ansökan själv.

Förutsättningar för inackorderingsstöd

För att ansöka om inackorderingsstöd ska du;

  • vara folkbokförd i Ånge kommun,
  • studera vid en gymnasieskola med offentlig huvudman på en ort utanför kommunen,
  • vara förstahandsmottagen till ett nationellt program eller gå en riksrekryterande utbildning,
  • bo inackorderad på studieorten och visa upp ett hyresavtal för bostaden.

Om du antagits på gymnasieplats i annan kommun genom andrahandsmottagning, så kallat frisök, har du inte rätt till inackorderingsstöd. Det är inte heller möjligt att få både inackorderingsstöd och resetillägg/busskort för dagliga resor samtidigt.

Studier vid fristående gymnasieskola eller folkhögskola

Om du läser på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola och måste bo på studieorten, kan du ansöka om inackorderingstillägg och extra tillägg från Centrala studiestödsnämnden (CSN). För mer information se www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan i e-tjänst

  • Inackorderingsstödet kan som längst sökas för ett läsår i taget. 
  • Ansökan görs i denna e-tjänst senast den 31 augusti för att en första utbetalning ska kunna ske i september. 
  • Ansökan efter den 1 oktober behandlas inte retroaktivt.
  • Tillsammans med ansökan ska kopia på hyreskontraktet bifogas. Ansökan kan inte behandlas utan uppgift om inackorderingsadress. 

Inackorderingsstöd - ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslutet kan överklagas

Sökande som fått avslag på sin ansökan om inackorderingsstöd eller på något sätt är missnöjd med beslutet, kan överklaga beslutet enligt Skollagen (2010::800) 28 kap. 5 $ p.6.

Beslutet ska överklagas skriftligt. Överklagan ska innehålla redogörelse för vilket beslut man vill ändra, anledningen till överklagan och hur du vill att beslutet ska ändras. Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten, men lämnas in till kommunen inom tre veckor från det att sökande fått del av beslutet.

Utbetalning av inackorderingsstöd

Inackorderingsstöd kan beviljas för fyra månader på höstterminen (september-december) och fem månader på vårterminen (januari-maj). Utbetalning av inackorderingsstödet sker månadsvis i efterskott, vanligtvis den sista bankdagen i månaden.

Inackorderingsstödet ska lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet (Socialförsäkringsbalken (2010:110) 2 kap. 6-7 §§). Beloppet får avrundas till närmast lägre hela tiotal kronor. Lag (2017:1104). För 2023 är beloppet 1750 kr/månad.

Beslut om inackorderingstillägg sänds till den vårdnadshavare som står som utbetalningsmottagare i ansökan, alternativt till elev som är myndig och själv lämnat in ansökan.

Meddela ändringar till oss

Du måste anmäla till kommunens handläggare om det sker ändringar som kan påverka din rätt att få inackorderingstillägg. Det gäller till exempel om du inte påbörjar studierna, avbryter studierna, ändrar folkbokföringsadress eller flyttar hem.

Om du får inackorderingsstöd utbetalt trots att du inte har rätt till det, måste du betala tillbaka det till kommunen.