Dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd till begravning

När någon dör ansvarar de anhöriga för att bouppteckning eller en dödsboanmälan upprättas. Den ska sedan skickas till Skattemyndigheten.

Förutsättningarna för en dödsboanmälan är att det inte finns några pengar kvar när begravningskostnad samt andra kostnader med anledning av dödsfallet är betalda. Till dessa kostnader räknas sista hyran samt urstädning av bostaden (endast för ensamstående).

De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand bekosta begravningen. Räcker inte tillgångarna till övriga räkningar och skulder finns möjlighet att få avskriva dessa. Dödsboets tillgångar ska därför vara orörda innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan kan göras. Avvakta därför med alla räkningar till dess socialtjästen utrett huruvida dödsboanmälan ska göras eller inte. Glöm inte att stoppa eventuella autogireringar från bankkonto.

Den avlidne ska ha varit folkbokförd i Ånge kommun.

Dödsboanmälan kan inte göras om det finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

När dödsboanmälan är gjord, meddela fordringsägarna att dödsboet saknar tillgångar och skicka in kopia av registrerad dödsboanmälan till dem. Denna skickas till dödsboet då registrering skett hos Skatteverket.

Begravningskostnad

Dödsboet kan efter särskild prövning vara berättigad till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 SoL (Socialtjänstlagen) till hela eller delar av begravningskostnaden och i regel inte högre än ett halvt basbelopp. Socialtjänsten gör då en bedömning av dödsboets ekonomi per dödsdagen för att på så sätt avgöra om ekonomiskt bistånd bör utgå eller inte.

Eventuella tillgångar i dödsboet ska i första hand användas för att betala begravningen. Begravningskostnaden går före andra kostnader, t ex obetald hyra, el, telefon eller liknande. Det beviljade biståndet bör räcka till en värdig begravning. Socialtjänsten tar hänsyn till den avlidnes och anhörigas önskemål inom rimliga gränser.

De kostnader som kan ersättas vid en begravning är följande:

 • Begravningsbyråns kostnader
 • En dödsannons i en tidning
 • Kista/urna
 • Gravsten/gravyr på befintlig gravsten
 • Kistdekoration (där bårtäcke finns förutsätts att detta används)
 • Enklare förtäring efter begravningsakten (begravningskaffe)

De kostnader som i regel inte ersätts är:

 • Handbuketter, övriga buketter
 • Solist
 • Middag
 • Minnesalbum
 • Tackannons
 • Begravning utanför Sverige

För hjälp med dödsboanmälan och/eller ansökan om ekonomiskt bistånd
är du välkommen att kontakta socialtjänsten:

Inger Larsson
Dödsboanmälare
Telefon 0690-25 02 82 Alt. växel 0690-25 01 00