Omslagsbild med Interregs gröna temafärg, ikon för ämnesområdet Smart samt inslagen bild på 25 av projektdeltagarna stående i en trapp.

Unlocking Green Hydrogen Economy for SMEs in European Regions*

I Ånge kommun planeras för fullt för etablering av Sveriges hittills största produktionsanläggningar för grön vätgas, och runt dem är förutsättningarna för etablering av fler så väl stora som mindre företag särskilt gynnsamma. Ånge kommun är partner i ett internationellt Interreg Europe-projekt där vi tillsammans med sju andra regioner och två samarbetspartners jobbar för att stärka små- och medelstora företags roll i utvecklingen av gröna vätgasekonomier. Projektet ger oss förutsättningar att skapa värdefulla relationer och samarbeten, samtidigt som vi växlar upp vårt arbete lokalt för att bli en starkare och mer innovationsdriven vätgashubb i Europa.

Om projektet

Det aktuella projektet initierades EnTranCe – Centre of Expertise Energy >> Länk till annan webbplats.. Projektet adresserar aktuella regionala utvecklingsproblem som hållbar tillväxt, små- och medelstora företags konkurrenskraft och jobbskapande i små- och medelstora företag. Projektet skapar en plattform för regionala och lokala aktörer att utbyta erfarenheter och lära från varandra om insatser som gynnar utvecklingen av regionala vätgasekonomier. Projektets totala budget är på närmare 2 miljoner Euro, varav Ånge kommuns del uppgår till motsvarande drygt 2,25 miljoner kronor. Projektet kommer pågå i fyra år med start nu i mars 2023.

Projektorganisation och partners

In English

In Ånge municipality, the planning of Sweden’s largest production facilities for green hydrogen is going on with full force, and around them are the conditions for further establishments, of both small and large companies, particularly favourable. Ånge kommun is partner in an international project where we, together with seven other regions and two associated partners, work to strengthen the role of small and medium-sized enterprises in the development of green hydrogen economies. The project gives us new opportunities to create valuable relationships, cooperations and tools for accelerating our local work to become a stronger and more innovation-driven green hydrogen hub in Europe.

The current project has been initiated and developed by EnTranCe – Centre of Expertise Energy >> Länk till annan webbplats.. The project addresses current regional development issues such as sustainable growth, SME competitiveness and job creation in SMEs. The project creates a platform for regional and local actors to exchange experiences and learn from each other about efforts that favours the development of regional hydrogen economies. The project’s total budget is around 2 million euros, of which Ånge kommun’s share is just over 200 thousand euros. The project will last for four years, starting in March 2023.

The large international project consortium includes responsible local and regional public authorities, industrial, business and SMEs clusters from different European regions that are developing local green hydrogen economies.

Lead partner: Hanze University of Applied Sciences Groningen (Nederländerna) >> Länk till annan webbplats.

Project partners:

Associated partners:

From Ånge kommun, primarily the business establishment team work in the project in close cooperation with associated partner Region Västernorrland.

Emelie Säterberg, project manager, steerring committee, communication >>
+46 690 - 250 164

Fredrik Gunnarsson, financial officer >>
+46 690 - 250 149

Frida Bergman, contact person Region Västernorrland >>
+46 70 - 296 24 11

Mats Gustafsson, project staff >>
+46 690 - 250 251

Tomas Widenfalk, project staff >>
+46 73 - 275 13 50

Bo Berglund, project staff >>
+46 70 - 356 13 77

Follow UNLOCK and read more on the Interreg Europe platform >> Länk till annan webbplats.
Follow UNLOCK on LinkedIn >> Länk till annan webbplats.
Read more about Interreg Europe >> Länk till annan webbplats.