Ånge som förebild för grön industri

Under de kommande åren händer det mycket i Ånge kommun. Sverige, Europa och världen är inne i en enorm förändringsprocess mot fossilfrihet och en elektrifiering av industrin är en av de främsta nycklarna för att lyckas.

På de två industrisiterna Alby Östra och Ljungaverk kommer företaget RES Renewables Norden att bygga vätgasfabriker med kapacitet att producera 100 000 ton vätgas årligen. På siten i Alby Östra driver kommunen även en utveckling av en industripark för hållbar industriell symbios.

Och fler aktörer följer med i utvecklingen mot ett starkare, mer attraktivt och hållbart Ånge kommun.

I den nya industriparken i Alby blir den vätgasfabrik som RES bygger navet i den industriella symbiosen. Industriparken har totalt plats för 5-10 etableringar där tanken är att samtliga ska dra nytta av varandras restprodukter i ett cirkulärt flöde. Ånge kommun är markägare. I den beslutade detaljplanen beskrivs ett grönt och attraktivt industriområde där både natur och friluftsliv har en självklar plats. Ellevio är samordnande nätägare av el från vindkraft som förs direkt in till siten. RES kommer själva att tillhandahålla vatten. Tillsammans möjliggör Ånge kommun och RES för övriga aktörer att vara med och skapa industriell symbios där de olika aktörerna förädlar varandras restprodukter i en kedja med hållbarhet i fokus.

De nya industriella satsningarna kommer att generera många nya arbetstillfällen, både anställningar och uppdrag för lokala företag. Ånges attraktivitet ökar och även andra etableringar bidrar till det ökade kompetensbehovet. Ett exempel är Kriminalvårdens nya anstalt Viskan som beräknas anställa 120 medarbetare under 2025.

Milstolpar i samhällsutvecklingen

Elintensiv industri av den storlek som nu byggs i Ånge kommun kräver väl utbyggd infrastruktur och planering. Under det senaste decenniet har förberedelser skett successivt i Ånge kommun och arbetet startade med etableringarna av vindkraft i området.

Genomförda milstolpar i Ånges nya industriella utveckling:
2021: Avsiktsförklaring RES & Ånge kommun
2022: Tovåsen stamnätsstation byggs
2022: RES köper mark i Ljungaverk
2022: Detaljplan för Alby klar
2023: Vindkraftverken Björnberget, Gubbaberget och Klevberget står klara
2023: Avsiktsförklaring 2.0 RES & Ånge kommun
2024: Markavtal och genomförandeavtal Alby

Nyindustrialiseringen i Ånge kommun kommer att innebära stora möjligheter för lokal värdebehållning i form av nya arbetstillfällen och utbyggnad av samhället. De nya etableringarna innebär direkta arbetstillfällen, både i form av anställningar och i form av uppdrag för underleverantörer inom diverse olika områden som ska möjliggöra drift och service av industrierna samt transport av produkterna.

Planerade milstolpar i samhällsutvecklingen:
2025: Tillståndsansökningar för mark och vatten beviljas
2026: Byggstart vätgasfabrik Alby och vätgasfabrik Ljungaverk
2027: Vätgasfabrik i Ljungaverk i drift
2028: Vätgasfabrik i Alby i drift

Site Alby Östra- navet i det nya

Industriparken som byggs i Alby blir navet i ett framtida hållbart energisystem som gör Ånge till en av de ledande regionerna för elektrifiering i Sverige. Alby har en historia som industriort och ger fina förutsättningar för etableringar med smidiga transportlösningar.
Site Alby Östra vill bilda förebild för ett hållbart industriområde. Området ska byggas upp med ett flertal identifierade aspekter av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i främsta rummet. Det ska vara attraktivt att vistas på området och Ånge kommun vill vara en föregångare i att förstärka den biologiska mångfalden. I ett Hållbarhetsprogram för Site Alby Östra definieras vilka mål och riktlinjer kommunen vill verka för under hela den kommande projekttiden. Hållbarhetsprogrammet kommer användas i syfte att säkerställa att alla kommande etableringar på Site Alby Östra delar projektets och kommunens värderingar och ambitioner kring utveckling av hållbar industriell symbios. Inom kort finns hållbarhetsprogrammet att läsa i sin helhet.

Vision för Site Alby Östra

“Site Alby Östra är en förebild för nästa generations hållbara industriområde. Ett område med fokus på klimat och ekologi där grön industriell symbios och estetik gör området till en attraktiv plats att vistas inom’”
Ur Hållbarhetsprogram Site Alby Östra

Grön vätgas

Vätgas är en energibärare som har använts i över hundra år inom industrin. Vätgas är den vanligaste industrigasen vi har idag och den hanteras och används dagligen i väldigt många delar av vårt samhälle. Det innebär att det finns mycket erfarenhet och kunskap kring hanteringen av vätgas och beprövad teknik för själva framställningen. Vätgasen har traditionellt sett framställts ur fossilgas med koldioxidutsläpp som följd, men kan framställas på fler sätt. Vår tids stora utmaning är att klara energiförsörjningen samtidigt som de fossila bränslena avvecklas. Den nyrenässans vätgasen fått bygger helt på grön vätgas.

Den gröna vätgasen är en viktig pusselbit för att nå Sveriges mål om att år 2045 ha noll utsläpp av växthusgaser. Runt om i världen ökar därför intresset för grön vätgas. Vätgasen kallas grön när energin i processen kommer från förnybara källor som exempelvis vindkraft eller solkraft. Anläggningarna i Alby och Ljungaverk kommer genom elektrolys att tillverka grön vätgas.

Grön vätgas kan användas för att ersätta fossila bränslen i såväl transportsektorn som råmaterial i industriprocesser. Ett antal stora företag, exempelvis inom stålindustrin, har aviserat ett behov av stora mängder grön vätgas för att möjliggöra grön omställning inom det kommande decenniet.

Länkar till mer läsning om Ånges vätgasindustrier

Om vätgas och anläggningen som RES Renewable bygger i Alby
www.vatgasalby.se Länk till annan webbplats.

Om vätgas och anläggningen som RES Renewable bygger i Ljungaverk www.vatgasljungaverk.se Länk till annan webbplats.