Smarta läkemedelsautomater införs i hemtjänsten

Nu inför Ånge kommun läkemedelsautomater i hemtjänsten.

Automaten kan liknas med ett digitalt medicinskåp som på ett tryggt och säkert sätt ser till att vårdtagare får sina läkemedel på rätt tidpunkt.

- Vår ambition är att erbjuda automater till alla som har behov av stöd av kommunen i samband med intag av läkemedel. Syftet är att stärka den enskildes självständighet och trygghet och samtidigt bidra till smart nyttjande av våra resurser, säger Katarina Persson, socialchef Ånge kommun.

Under våren har ett omfattande arbete pågått med bland annat framtagande av rutiner, arbetssätt och utbildning av personal samt utvärdering av automaten. Utfallet har varit positivt och nu är det dags att erbjuda tjänsten till fler.

- Resultaten har varit fantastiska, framför allt för våra brukare men också för personalen. De enskilda som utvärderat automaten upplever en förenklad vardag med ökad självständighet. För verksamheten underlättar arbetssättet både planering och stärker en kvalitativ läkemedelshantering, säger Anna-Lena Gröden, enhetschef Hemtjänst Väst och Alby/Haverö.

Läkemedelsautomaten placeras i den enskildes hem och laddas med dosförpackade läkemedel av personal från hemtjänsten. När det är dags att ta läkemedel uppmärksammar läkemedelsautomaten den enskilde via ljud, ljus och tal och matar ut en förklippt dospåse. Om den enskilde trots påminnelserna missar ett läkemedelstillfälle placeras dospåsen i ett låst fack och ett larm går till hemtjänsten.

- Arbetssättet är väl förankrat i vår verksamhet och vi har ett gott samarbete med primärvården i kommunen, vilken är den part som initialt avgör läkemedelsbehovet hos den enskilde. Vi är överens om att läkemedelsautomater är en pusselbit bland många andra som kan hjälpa oss att fortsätta leverera en kvalitativ vård och omsorg trots betydande kompetensutmaningar, säger, Pär Näslund, projektledare och digitaliseringsansvarig sociala avdelningen.

Läkemedelautomaterna erbjuds från och med idag till enskilda inom hemtjänst- och hemsjukvårdsområde Väst. Till hösten startar även område Öst upp för att bredda erbjudandet till alla med behov av läkemedelsstöd i hela kommunen.

Ta del av filmen där Erik, 86 år, berättar om sina upplevelser av läkemedelsautomaten.