Pressmeddelande 2024-05-07

Ånge kommun ansöker om tillstånd för vattenverksamhet

Kommunen ansöker om tillstånd för vattenverksamhet i syfte att förse elintensiv industri inom och i anslutning till Site Alby Östra med process- och kylvatten hos Mark- och miljödomstolen.

De planerade verksamheterna vid Alby Site Östra har ett stort behov av kyl- och processvatten. Detta behov kan inte tillgodoses med vatten från området.

Ansökan som nu skickas in omfattar vattenverksamhet för bortledning av vatten från Ljungan i Ångesjön - från Ångesjöns södra strand i anslutning till utloppskanalen från Järnvägsforsens kraftstationen.

Intag, pumpstationoch ledningar kommer förläggas i eller i omedelbar anslutning till vattenområde på tre sträckor, se Figur1 längst ned i dokumentet. För att begränsa påverkan från vattenbortledningen nedströms kommer ledning för återledande av vatten ut till Ångesjön nedströms intaget att anläggas.

- Väldigt roligt att vi nu passerat denna milstolpe! Särskilt bra att vi lämnar in detta tillsammans med RES och att vi fortsätter vårt goda samarbete, säger Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande i Ånge kommun.

Övrig information:

  1. Att bortleda vatten från Ljungan uppgående till 2,3 m3/s (motsvarande 8280 m3/h) som medelflöde per dygn,
  2. Bortledning av vatten får enbart ske under förutsättning att verksamhetsutövaren säkerställer att vatten återleds till Ångesjön i Ljungan eller uppströms uttagsplatsen i sådan omfattning så att nettouttaget uppgår till maximalt 0,2 m3/s (motsvarande 720 m3/h) i medeltal per dygn.
  3. Övrig ledningssträckning mellan Ångesjön och detaljplanen i Alby kommer hanteras genom en ledningsrättsprocess som söks hos Lantmäteriet.
  4. För verksamhetsutövarens övriga villkor hänvisas till RES ansökan om miljötillstånd inlämnat den 3 maj 2024, ett pressmeddelande återfinns här: https://vatgasalby.se/2024/05/03/tillstandsansokningar-for-vatgasanlaggningar-i-ange-inlamnade-forvantad-produktion-av-100-000-ton-gron-vatgas-per-ar/ Länk till annan webbplats.

Figur 1. Översiktsplan över Ljungan och västra delen av Ångesjön. Intag och pumpstation lokaliseras vid Ångesjön till höger i figuren. Ledning för att återleda vatten anläggs strax nedströms intaget. Passager av vattenområden redovisas med blå punkter.

Vid eventuella frågor kontakta:
Tomas Widenfalk, projektkoordinator Ånge kommun; 073-275 13 50
tomas.widenfalk@ange.se