Nya bestämmelser om trädgårdsavfall

Det har kommit nya bestämmelser kring avfall som innebär att trädgårdsavfall ska komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral, eller samlas in av kommunen.

I praktiken innebär detta att det inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall.

Det är kommunerna som kontrollerar förbudet och det är också kommunerna som avgör om det finns anledning att göra undantag från förbudet. Undantag kan göras till exempel om det är långt till närmsta återvinningscentral.

Kommunerna Bräcke och Ånge är stora glesbygdskommuner där det för många människor är långt till närmsta återvinningscentral. Bygg- och miljönämnden gör därför bedömningen att privatpersoner får fortsätta elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall om det inte kan utnyttjas för kompostering och ske så att olägenheter för människors hälsa eller miljö inte uppstår.

Genom att sortera ut bioavfall från övrigt avfall och behandla det genom exempelvis kompostering kan viktiga näringsämnen återföras till jorden och biogas kan tas till vara och användas som drivmedel.

Gällande kommunala föreskrifter

Redan nu gäller att torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.

Enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter är eldning av komposterbart trädgårdsavfall förbjuden inom tätbebyggt område under perioden 1 maj till 30 september. Torra grenar och kvistar får eldas såvida det inte uppstår olägenhet för människors hälsa och miljön. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Majbrasa/Valborgsmässoeld

Den nya lagstiftningen innebär också att du inte heller får elda en majbrasa inom detaljplanelagt område.

Om du vill anordna en offentlig valborgsmässoeld måste dels polisen ge tillstånd om du ska vara på en offentlig plats inom detaljplanelagt område, men i och med de nya bestämmelserna behöver du även ansöka om dispens. Kommunen har möjlighet att ge dispens från förbudet, om eldningen sker i samband med offentliga tillställningar och görs utan risk för olägenhet för hälsa eller miljön.

Eftersom det är kort om tid fram till valborgsmässoafton behöver du inte söka dispens förrän år 2025.

Vid frågor, kontakta Bygg- och miljöförvaltningen.

Läs mer hos Naturvårdsverket: Nya bestämmelser förbjuder eldning av trädgårdsavfall på tomten.Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer hos Polismyndigheten: Offentlig plats, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.