Detaljplan under granskning

Detaljplan för industriområde Ljungaverk, Etapp 1, Västerhångsta 6:122, 6:177 m.fl. Ljungaverk, Ånge kommun

Syftet med detaljplanen är att inom befintligt verksamhetsområde möjliggöra för nyetablering och utveckling av industrier samt verksamheter. Utöver detta tillkommer tekniska anläggningar för exempelvis elförsörjning av området. Syftet är även att skapa en flexibel detaljplan som håller över tid för att inte låsa området till specifika verksamheter. Planförslaget bedöms inte strida mot den kommunövergripande översiktsplanen. Till planen hör också en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Här hittar du planförslaget

Under granskningstiden 18 april – 20 maj 2024 finns planförslagets handlingar tillgängliga här och på kommunhuset i Ånge.

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen senast 20 maj 2024 till kommunstyrelsen@ange.se eller till Ånge kommun, Kommunstyrelsen, 841 81 Ånge. Märk gärna brevet med KS 22/507.