Samråd för vattenuttag i Ljungan för industriområde i Alby

Ånge kommun avser att söka tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen för vattenuttag från Ljungan, samt tillhörande anläggningar, uttagsledningar och pumphus.

Ånge kommun planerar vattenuttag från Ljungan, för industriområde i Alby, och håller därför samråd. För vattenuttaget behövs anläggningar i form av ledningar från uttagspunkten fram till pumpstation, samt ledningar för återföring av vatten till en utsläppspunkt.

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör förslaget till detaljplanen och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanarbetet.

Läs mer om samrådet, samrådsmöte och hur du kan lämna dina synpunkter här.