BarnSäkert - en god och nära vård för barn mellan 0-6 år

BarnSäkert är ett samarbete inom barnhälsovården och socialtjänstens förebyggande verksamhet, där det övergripande målet är att främja barnens hälsa och förebygga ohälsa.
Arbetsmodellen har tagits fram av Region Västernorrland i samarbete med barnhälsovården och runt om i länet pågår nu arbetet.
Målet är att länets alla 30 barnavårdscentraler ska arbeta med enligt denna modell.

Barnsäkert finns sedan tidigare implementerat i Sundsvall och Timrå kommuner i samverkan med kommunernas socialtjänstförvaltning.
Med denna arbetsmodell kommer riskfaktorer kunna identifieras i barnens uppväxtmiljö, vilket ger möjlighet att lotsa till rätt stöd.

- BarnSäkert är en viktig del i arbetet för en God och nära vård. Arbetsmodellen gör vården mer jämlik, mer hälsofrämjande och framförallt att det blir en kontinuitet så att man vet vem/vilka personer som kan ge stöd och vilka stöd och insatser som kan erbjudas säger Jennie Näslund Näravårdsamordnare i Ånge Kommun.

Föräldrar kommer att erbjudas delta i BarnSäkert och får vid ett antal ordinarie besök på barnavårdscentralen besvara ett frågeformulär som berör barnsäkerhet, ekonomisk oro, nedstämdhet, föräldrastress, våld i nära relationer och alkoholvanor.
Arbetet sker i samverkan mellan barnhälsovårdens sjuksköterskor och socialtjänstens familjebehandlare och socialsekreterare. Målet är att fånga upp risker redan innan de blir stora problem.

- Socialtjänst och sjukvård behöver kliva in direkt när ett behov uppstår. Utifrån behovet sätta in stöd och insatser så tidigt som möjligt för att förhindra att det till slut blir ett stort problem. Alla barn och unga ska växa upp under trygga förhållanden, säger Evelina Hägg, enhetschef vid socialtjänsten i Ånge.

Styrkan med modellen är samarbetet mellan Barnhälsovården och Socialtjänsten och att arbeta mer främjande än vad som görs i dag. Ånge kommun har två personer från socialtjänsten som arbetar med Barnsäkert, en socialsekreterare som är en myndighetsperson och en familjebehandlare som kan stödja familjer i tidigt skede.
Det kommer också finnas möjlighet för Barnhälsovårdens sjuksköterskor att vid behov ta med sig socialtjänsten på hembesök varannan vecka för att tidigt komma in i familjen och ge föräldrastöd.

- Tidiga insatser och vård ger friska barn som leder till friska vuxna och är en god investering för vår framtid och för folkhälsan, avslutar Camilla Rönningås, Hälsocentralschef Ånge.