IVO:s granskning visar brister inom kommunens särskilda boenden

Inspektionen för vård och omsorg har vid en tillsyn av medicinsk vård och behandling konstaterat ett antal brister vid Ånge kommuns särskilda bonden för äldre.
Brister som socialtjänsten i Ånge kommun känner till och som man arbetar med att förbättra.
- Granskningar och dess resultat ger oss ett bra underlag i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Granskningen av IVO påbörjades år 2020 och vi har i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete internt identifierat utvecklingsområden som vi redan påbörjat och- eller planerat olika åtgärder inom. Vi har en god dialog med IVO i denna granskning som gjorts, säger Katarina Persson, socialchef.

Områden som IVO granskat är individuell bedömning och kompetensnivå, dokumentation och personalkontinuitet, läkemedelshantering och vård i livets slutskede.

- Kompetensförsörjning är ett viktigt utvecklingsområde som vi arbetar med, det behöver utvecklas ytterligare även om vi redan påbörjat arbetet. Kompetensförsörjningen behöver generellt ske mer lokalt och kontinuerligt både genom teoretisk utbildning och handledning. Bland våra tillsvidareanställda har vi hög andel anställda med undersköterskeutbildning i jämförelse med flera andra kommuner, säger Anders Åreng verksamhetschef.

I beslutet konstaterar IVO bland annat att den personal som gör medicinska bedömningar inte har tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning.

- Vi har inte haft någon avvikelse där bristande kunskap i språket ligger till grund för händelse. Vi har flera duktiga medarbetare med annat modersmål i våra verksamheter och vid varje rekryteringstillfälle sker intervjuer i fysisk form med dialog samt att individen får göra arbetstest i både läs och skrivförståelse. Detta görs vid alla rekryteringar, oavsett modersmål. Vi gör detta för att säkra upp kompetensen inom språk och kommunikation vid alla rekryteringar. Ett språktest görs oavsett modersmål säger Anders Åreng verksamhetschef.

IVO konstaterar också att läkemedelshanteringen inte sker på ett patientsäkert sätt.

- Vi har sedan en tid tillbaka ett IT-stöd för digital signering av utförda läkemedelsordinationer. Efter vi införde detta har våra avvikelser minskat och vi kan på ett strukturerat sätt följa utförandet och kvaliteten och snabbt agera då vi ser att något inte sker enligt plan. Det är en kvalitetssäkring för oss, säger Eva Berglund, verksamhetsutvecklare vid socialtjänsten.

Alla särskilda boenden i Ånge kommun har även utbildade språkombud.

- Alla språkombud har tillsammans med sina respektive chefer skapat en handlingsplan för hur vi kan utveckla språkförståelse, dokumentation och arbeta för att stötta de som är födda i andra länder och har ett annat modersmål och som behöver stöd, säger Anders Åreng verksamhetschef
Senast den 21 juni 2023 ska Ånge kommun ha redovisat vilka åtgärder som vidtagits.
- Vi ser positivt på de granskningar som görs då dessa ger oss ett bra underlag i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Vi arbetar kontinuerligt för att kvalitetssäkra våra verksamheter och göra det så bra som möjligt för våra medborgare, säger Katarina Persson, socialchef.