Ånge kommun partner i nytt Interreg Europe-projekt

I Ånge kommun planeras för fullt för etablering av Sveriges hittills största produktionsanläggningar för grön vätgas, och runt dem är förutsättningarna för etablering av fler så väl stora som mindre företag särskilt gynnsamma. Nu står det klart att Ånge kommun går in i ett nytt högaktuellt internationellt projekt där vi tillsammans med sju andra regioner och två samarbetspartners kommer att jobba för att stärka små- och medelstora företags roll i utvecklingen av gröna vätgasekonomier. Projektet ger oss förutsättningar att skapa värdefulla relationer och växla upp vårt arbete lokalt för att bli en starkare och mer innovationsdriven grön vätgashubb i Europa.

Det aktuella projektet har initierats och utvecklats av EnTranCe – Centre of Expertise Energy >>Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.. Projektet adresserar aktuella regionala utvecklingsproblem som hållbar tillväxt, små- och medelstora företags konkurrenskraft och jobbskapande i små- och medelstora företag. Projektet skapar en plattform för regionala och lokala aktörer att utbyta erfarenheter och lära från varandra om insatser som gynnar utvecklingen av regionala vätgasekonomier. Projektets totala budget är på närmare 2 miljoner Euro, varav Ånge kommuns del uppgår till motsvarande drygt 2,25 miljoner kronor. Projektet kommer pågå i fyra år med start nu i mars 2023.

Det stora internationella projektet inkluderar utvecklingsansvariga offentliga, lokala och regionala, aktörer och företagskluster som utvecklar lokala vätgasekonomier i totalt åtta Europeiska regioner: Provins Fryslân (Nederländerna), Region Puglia (Italien), Region Podkarpackie (Polen), Italian National Energy Technological Cluster (Italien), Inter-Municipal Community of Médio Tejo (Portugal), Mallorca Island Council (Spanien), Region Västerbotten, Ånge kommun och två samarbetspartners – Centro Regional Coordination and Development Commission (Portugal) och Region Västernorrland. Flera andra intressenter såsom aktörer från offentlig sektor, företagsorganisationer, akademin och forskningsinstitut kommer att involveras i projektet. Projektet drivs av ansvarig ledande partner som är Hanze University of Applied Sciences Groningen (Nederländerna).

På Ånge kommun kommer främst etableringsteamet i nära samarbete med Region Västernorrland att arbeta i projektet.

Läs pressmeddelande hos Hanze International Business School (engelska) >>Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.
Läs mer om Interreg Europe >>Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Ånge kommun becomes partner in new Interreg Europe project to strengthen the role of small and medium-sized enterprises in the development of green hydrogen economies in Europe

In Ånge municipality, the planning of Sweden’s largest production facilities for green hydrogen is going on with full force, and around them are the conditions for further establishments, of both small and large companies, particularly favourable. We are proud to announce that Ånge kommun is entering a new highly topical international project where we, together with seven other regions and two associated partners, will work to strengthen the role of small and medium-sized enterprises in the development of green hydrogen economies. The project gives us new opportunities to create valuable relationships and tools for accelerating our local work to become a stronger and more innovation-driven green hydrogen hub in Europe.

The current project has been initiated and developed by EnTranCe – Centre of Expertise Energy >>Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.. The project addresses current regional development issues such as sustainable growth, SME competitiveness and job creation in SMEs. The project creates a platform for regional and local actors to exchange experiences and learn from each other about efforts that favours the development of regional hydrogen economies. The project’s total budget is around 2 million euros, of which Ånge kommun’s share is just over 200 thousand euros. The project will last for four years, starting in March 2023.

The large international project consortium includes responsible local and regional public authorities, industrial, business and SMEs clusters from different European regions that are developing local green hydrogen economies: the Province of Fryslân (the Netherlands), Puglia Region (Italy), Podkarpackie Region (Poland), Italian National Energy Technological Cluster (Italy), Inter-Municipal Community of Médio Tejo (Portugal), Mallorca Island Council (Spain), Region Västerbotten (Sweden), Ånge kommun (Sweden) and two associated partners – Centro Regional Coordination and Development Commission (Portugal) and Region Västernorrland (Sweden). Several other stakeholders such as actors from the public sector, business organizations, academia and research institutes will be involved in the project. The project is run by the responsible lead partner Hanze University of Applied Sciences Groningen (the Netherlands).

At Ånge kommun, it is mainly the business establishment support team that will work in the project in close cooperation with Region Västernorrland.

Read the press release at Hanze International Business School >>Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.
Read more about Interreg Europe >> Länk till annan webbplats.