Fyra kvinnor och en man är vinterklädda och står vid en lekställning. Två av kvinnorna har klättrat upp i lekställningen. Alla ler och tittar in i kameran.

Evelina Hägg från socialtjänsten i Ånge kommun, Eva-Lena Årmyr från elevhälsan, Lillemor Olofsson från primärvården, Jennie Näslund som är näravårdsamordnare i Ånge och Mats Gidlund, BUP, samarbetar över verksamhetsgränserna.

Ånge vill lyssna på barnen – för att deras perspektiv ska forma systemet

I Ånge kommun kraftsamlar skolorna och socialtjänsten tillsammans med primärvården och barn-och ungdomspsykiatrin i Region Västernorrland för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa.

Målet är att låta barnens behov forma systemet och därför utgår arbetet från att fånga deras röster.

Satsningen på barn och ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande är en del av omställningen till god och nära vård i Ånge. Syftet är förebyggande åtgärder i stället för att jobba med akuta insatser.

- Det som man kan se i Ånge är att alla är med. Jag tror det krävs för att uppnå långsiktiga resultat, säger Mats Gidlund, verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Nödvändigt samarbete

Hösten 2021 samlades omkring 50 olika aktörer i Ånge.

- Bakgrunden var skolresultaten, antalet orosanmälningar till socialtjänsten och den psykiska ohälsan bland barn och unga. Faktorerna var oroväckande och vi bestämde att vi tillsammans skulle kartlägga hur vi kan samarbeta, säger Jennie Näslund, samordnare för nära vård i Ånge kommun.

Det var svårare än hon kunnat ana att hitta former för att få alla med på tåget.

- Det har tagit enorm tid att skapa relationer och förståelse för varandra. Det byggs lätt upp murar mellan verksamheter eftersom lagstiftning och annat ser olika ut. Vi behöver våga satsa främjande, trots att vi har hög arbetsbelastning och resursbrist, säger hon.

Gemensam trygghet

Lillemor Olofsson är samordnare för nära vård i primärvården i Sundsvall och Ånge, som bland annat är huvudman för områdets barnavårdscentraler (BVC).

- För att jobba proaktivt ska vi börja långt ner i åldrarna. Det är då vi kan bygga en relation som är bestående, även om kommunens elevhälsovård tar över ansvaret för barnen när de börjar förskoleklassen, säger hon.

Från BUP:s sida understryker Mats Gidlund att specialistvården inom Region Västernorrland alltid kommer att arbeta med de allvarligast sjuka barnen.

- Men vi kan även bidra med specialistkompetens här, i det här nätverket. Dessutom vill vi tillsammans med de andra verksamheterna arbeta för att stärka föräldrarollen. Det är vanligt att underskatta föräldrarnas betydelse, men de utgör den allra viktigaste länken både ur hälsomässigt och socialt perspektiv.

Rätt hjälp i rätt tid

Eva-Lena Årmyr, som är verksamhetschef för elevhälsan i Ånge kommun, anser att skolan kan erbjuda stöd och resurser för alla barn i skolåldern, även de som har mer komplexa behov. Och om det redan finns en varaktig relation till barnen och deras familjer kan rätt vård- och åtgärdsprogram sättas in i ett tidigare skede.

- I de flesta fall kan till exempel rörliga barn och barn med NPF-diagnoser klara sig bra i skola och vardag om vi ser till att ge dem rätt verktyg tidigt. Genom att börja i den änden lägger vi grunden för en fungerande vårdkedja längre fram. Vi bygger gemensam trygghet, säger hon.

Intervjuer med elever

Jennie Näslund framhåller att grunden är att inta barnens perspektiv i hela processen.

I april 2022 utförde Ånges kommuns näravårdsamordnare och utvecklare från Region Västernorrland skolbesök på skolor runt om i kommunen och intervjuade cirka 140 elever. Frågorna var till exempel vad eleverna gör på fritiden, vad de gör när de mår bra och om de har någon vuxen att prata med.

- Många elever uppgav att de har någon att vända sig till, men det var också många som saknar någon som lyssnar. Det finns även elever som har stängt av sig själva för alla typer av stöd, för att inte riskera att uppfattas som en jobbig person.

Börja med barnen

Intervjumaterialet används som del i den nationella piloten ”Nu Börjar vi med barnen” där Ånge Kommun medverkar.

- Piloten utforskar hur vi kan arbeta främjande för barn och ungas välmående och att barn och ungas röster ska vara utgångspunkten i de verksamheter som berör dem. Vi är ett antal kommuner och fyra regioner som deltar. Under hela 2023 fortsätter vi undersöka hur ett främjandesystem kan byggas upp, säger Jennie Näslund.

En kväll för nya perspektiv

Ett annat initiativ i Ånges arbete med att fånga upp unga invånares idéer och behov är att ordna en träff i Medborgarhuset, dit barn, ungdomar, föräldrar och andra intresserade personer välkomnas. Den kommer att äga rum den 25 januari.Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

- Vi vill att unga och vuxna ska mötas. Föräldrar får ta in barn och ungas perspektiv och barn och unga får ta del av vårdnadshavares perspektiv, men också perspektivet från personer som arbetar med och runt barn och unga i samhället. Tillsammans kan vi skapa nya idéer för hur vi ska arbeta främjande och för att alla i Ånge ska må bra, säger Jennie Näslund.