Just nu pågår medborgarundersökningen!

Gör din röst hörd i medborgarundersökningen

I kommunens medborgarundersökning via SCB får ett antal av Ånges invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs samtidigt av flera kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Undersökningen ger bland annat svar på frågor om hur olika grupper i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Det är även möjligt att även jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som helhet.

Enkäten skickas ut till ett antal slumpvis utvalda i kommunens och kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben. Du som fått enkäten, ta chansen och tyck till! Ditt svar är viktigt!