Ordentliga satsningar på vård, skola och omsorg i budget 2022

På kommunfullmäktiges sammanträde i går, den 29 november, antogs ändringsbudget för 2022 och plan för 2023-2024.

I budgeten på 700 miljoner ingår ordentliga satsningar för att fortsatt förbättra kvalitén inom vård, skola och omsorg.

- Det är väldigt positivt att kunna tillföra medel för att uppfylla de behov som nämnderna identifierat, säger Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande.

Budgeten beskriver Ånge kommuns inkomster och utgifter för nästa år samt vilket resultat och vilka mål som verksamheten ska uppnå. Till grund för målstyrningen ligger Ånge kommuns beslutade vision och de fem antagna fokusområdena - Hållbar vardag, Hållbar hälsa, Hållbar gemenskap, Hållbar kompetens och Hållbar natur.

God ekonomisk hushållning, Agenda 2030, barnens rättigheter, ett medborgar- brukar- och kundperspektiv är de riktlinjer som styr arbetet framåt.

Ett område som under många år givits lite utrymme är samhällsplanering. Under 2021 har dock området uppvärderats och under planperioden 2023-2024 kommer därför arbetet med översiktsplan och detaljplan att prioriteras.

Ett annat prioriterat område handlar om förbättrat företagsklimat.

- Under 2021 har vi medverkat i ett utvecklingsarbete tillsammans med Svenskt Näringsliv och 13 kommuner, som handlat om förbättrat företagsklimat. 2022 ska vi öka takten för att skapa en mer serviceinriktad myndighetsförvaltning, säger Erik Lövgren.

Ekonomichef Catharina Norberg ser positivt på läget för Ånge kommun.

- Ånge kommun har ett fortsatt stabilt läge med en ekonomi i balans. Tack vare en positiv befolkningsökning ökar skatteintäkterna och läget för 2022 ser bättre ut än det gjorde i juni, säger Catharina Norberg.

De största investeringarna som görs under 2022 är det fortsatta bygget av nytt reningsverk i Fränsta, nybyggnation av förskola samt satsning på fortsatt utbyggnad av fiber.

Skattesatsen för 2022 förblir oförändrad.