Ett avstamp i arbetet med Nära vård för unga i Ånge kommun

Närmare 50 personer deltog i förra veckan i ett så kallat Open Space för att tillsammans arbeta med en grund för vägen framåt i Ånge Kommuns arbete med Nära vård för barn och unga.

Många givande dialoger genomfördes under dagen.

- Vi har nu en kartläggning och ett bra material som vi kan börja arbeta med, säger Jennie Näslund, samordnare för Nära vård i Ånge kommun.

Vården i Sverige är under en stor omställning. De som ger vård ska samarbeta mer om patienternas process i centrum och utgå från det som är viktigt för patienten.

- Det är en stor utmaning att beskriva vad Nära Vård innebär, säger Erik Lövgren, KSO. Det här arbetet är starten på en upplysningsresa för att fylla Nära Vård med begripligt innehåll, vilket sker här i Ånge, fortsätter Erik Lövgren.

När vården görs om behöver man undersöka hur den kan bli så bra som möjligt för barn och unga som är en del av uppdraget, hur vården ska bli mer sammanhållen samt hur den psykiska ohälsan bland barn och unga kan minska.

Måndagens Open space blev ett avstamp i arbetet med Nära vård för barn och unga.

- Det är först när vi sätter oss ner och pratar med varandra från olika professioner och över huvudmannagränser som arbetet leds framåt. Vi pratar om olika frågeställningar, Region och Kommun tillsammans och bidrar med våra kompetenser från olika vinklar. Vi får större förståelse för varandra och en samsyn. Vi hittar områden som behöver prioriteras och hur vi kan utveckla verksamheterna tillsammans. Det fick vi verkligen se resultat av idag när vi ser hur det leder arbetet framåt av Nära vård för barn och unga i Ånge kommun, säger Jennie Näslund.

Det sammanställda materialet från måndagens arbete visar på enighet kring att unga måste inkluderas i arbetet och att samverkan i hälsofrämjande och förebyggande insatser är en viktig pusselbit i det fortsatta arbetet framåt.

- Arbetet är en kartläggning om var vi befinner oss nu och vilka områden som vi ska fokusera på. Två områden som ansågs viktiga var en väg in, så att man endast behöver ta kontakt vid ett tillfälle och sedan blir man hänvisad till rätt vårdnivå. Det andra högt prioriterade området var en bättre samverkan mellan BUP (Barn och ungdomspsykiatrin), skola och vårdcentral men även hälsofrämjande och förebyggande insatser i samverkan, liksom hur vi kan stärka föräldrar i tidigt skede. Detta arbetssätt gör att vi får ett fokus att utgå från i vårt framtida arbete i Ånge Kommun och hur vi ska prioritera gällande Nära vård för barn och unga, säger Jennie Näslund.