Bild på Glenn Nordlund och Erik Lövgren.

Glenn Nordlund, regionråd Region Västernorrland och Erik Lövgren, kommunalråd Ånge kommun.

God och nära vård – mål för länets kommuner och regionen

En vård som är nära invånaren, som utgår från behov och som dessutom i högre grad genomförs förebyggande. Det är visionen för det arbete som Region Västernorrland och länets sju kommuner nu går in i. Med en gemensam målbild och avsiktsförklaring är inriktningen att erbjuda invånarna i Västernorrland en god och nära vård.

- Det här är ett avstamp för att utveckla vårt redan pågående samarbete. Det ska vara lätt för invånarna att få det stöd och den hjälp de behöver, oavsett om det är kommunen eller regionen som är utförare, säger Glenn Nordlund (S), regionråd Region Västernorrland.

Nationell satsning som utförs regionalt och lokalt
Omställningen till Nära vård är ett nationellt arbete som initierats av regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Även om förutsättningarna ser olika ut i landet finns det ändå en gemensam nämnare som säger att primärvårdens upplägg skulle må bra av en omställning i hela vårdkedjan. Med invånarens bästa i sikte sker en reformering till det bättre.

- Omställningen berör i hög grad även alla medarbetare, och jag tror att vi genom att utveckla samarbetet över organisationsgränserna kan skapa en bättre arbetsvardag för personalen, säger Glenn Nordlund.

Demografisk och organisatorisk utmaning
Liksom för många andra län handlar Västernorrlands utmaning om att andelen äldre och kroniskt sjuka ökar, samtidigt som antalet människor i arbetsför ålder minskar. Vi har dessutom en hälso- och sjukvård som arbetar i stuprör med fokus på enskilda diagnoser.

- Dagens vårdkedja är helt enkelt inte rustad vare sig organisatoriskt eller ekonomiskt för att möta det ökade vårdbehovet. Därför är det nödvändigt att tillsammans skapa en nära och bättre vård, säger Glenn Nordlund.

Målbild och avsiktsförklaring som bas
I Västernorrland har länets sju kommuner – Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik – tillsammans med Kommunförbundet Västernorrland och Region Västernorrland tagit fram en målbild för god och nära vård.

Målbilden beskriver visionen för hur vi tillsammans ska bygga en mer sammanhållen, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård för länets alla invånare.

Parterna har också skrivit under en avsiktsförklaring och tagit i hand på att arbeta tillsammans i ”Programmet för God och nära vård i Västernorrland”.

- Det är mycket glädjande att vi är överens och läge att citera Winston Churchill efter att ha följt frågan från olika håll i snart fem år, ”Detta är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men kanske är det slutet på början.”, säger Erik Lövgren kommunstyrelsens ordförande i Ånge samt ordförande kommunförbundet Västernorrland.