Folkhälsomyndighetens vägledning om testning av barn och unga

Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en nationell vägledning som stöd för regionerna om påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga som syftar till att ge rekommendationer för likartad provtagning och testning i alla regioner.

Syftet med testning för barn och unga är att vid negativa provsvar möjliggöra tidigare återgång för elever till skola. Det här gäller elever i skolan, dvs förskoleklass och uppåt. När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning med samma rekommendation som tidigare.

På Folkhälsomyndighetens sida kan ni läsa mer.

I kontakt med regionen Västernorrlands smittskyddsläkare har vi fått följande besked:

Regionen Västernorrlands smittskydd jobbar just nu med regional anpassning av folkhälsomyndighetens riktlinjer för provtagning av barn. Ingen på skolan ska kommunicera något om vilka som är provtagna. Provtagningen gäller för aktuell förkylningsepisod. Återinsjuknar eleven så måste eleven stanna hemma igen och provtas enligt rekommendationerna.

Enligt folkhälsomyndigheten gäller följande för återgång till förskola, skola och andra aktiviteter:


Vid negativt provsvar
Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.

Vid positivt provsvar
Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Barnet och dess vårdnadshavare får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner. Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus.

Om inget prov tagits
Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.