Beslut i korthet - tekniska nämnden

Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 augusti 2020 beslutades om att ansöka om dispens för matinsamling.

1 januari 2019 infördes en ny bestämmelse i avfallsförordningen om insamling av matavfall. Det innebär att från 1 januari 2021 ska kommuner tillhandahålla ett system för separat insamling av matavfall från hushåll. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag för detta krav och kan i enskilda fall ge kommuner dispens från kravet om det finns särskilda skäl.

Tekniska nämnden beslutade 2020-08-20 att söka dispens för matinsamling för perioden 2021-01-01—2023-06-01.

Särskilda skäl som kommunen åberopar:
Ånge kommun har ett antal upphandlingar som måste ske innan vi kan möjliggöra utsortering av matavfallet

  • Insamling av mat- och restavfall
  • Mellanlagring av matavfallet
  • Kärl och påsar avsett för matavfall
  • Vidaretransport av matavfall och restavfall
  • Behandling av matavfall