Ånge kommun erbjuder förhandsbesked om vindkraft

Intresset för att etablera vindkraftsproduktion i Ånge kommun är stort. För att fördjupa debatten, engagera de folkvalda samt öka engagemang, transparens och förutsägbarhet kring vindkraftsutbyggnaden, erbjuder vi möjlighet för vindkraftsprojektörer att erhålla förhandsbesked från vår politiska organisation om hur politiken ser på tillstyrkan eller avstyrkan i ett tidigt skede.

Erbjudandet riktar sig till er som överväger att ansöka om tillstånd för uppförande av en större vindkraftspark inom Ånge kommuns gränser. Med större vindkraftspark avses en anläggning som ska prövas enligt Miljöbalken och behöver en tillstyrkan från kommunen enligt 16 kapitlet 4§ för att erhålla tillstånd.

Samordning av vindkraftsärenden i Ånge kommun sker genom Näringslivskontoret. Efter förfrågan sker ett inledande möte där vi tillsammans planerar processen och går igenom förutsättningarna. Ramar och förutsättningar för projektet behöver vara möjliga att beskrivas på en nivå som gör det användbart som underlag för ett förhandsbesked. För att bereda ärendet behöver vi vindkraftsprojektörens stöd i form av kompetens på området och material/underlag som beskriver projektet. I ärendeberedningen deltar relevanta tjänstepersoner inom Ånge kommuns organisation som bidrar till att skapa ett så bra och heltäckande underlag som möjligt för våra politiker att behandla.

Varje process planeras gemensamt och tidsplan sätts utifrån gällande mötesagenda för den politiska organisationen samt projektörens resurser och tidsplan. Förhandsbeskedet ska utgöra ytterligare underlag inför avgörandet om att gå vidare med planerna för etablering eller inte. Arbetssättet ska öka transparens och förutsägbarhet kring vindkraftsutbyggnaden och engagera fler kommunmedborgare i ett tidigt skede.

Förhandsbeskedet medför inga förpliktelser, utan speglar hur respektive parti i kommunfullmäktige skulle rösta om frågan om tillstyrkan eller avstyrkan skulle kommit vid tiden för förhandsbeskedet. Det slutgiltiga beslutet om tillstyrkan eller avstyrkan fattas av Kommunfullmäktige efter förfrågan från Länsstyrelsen och kan skilja sig från förhandsbeskedet.

Ladda hem informationsbladet om förhandsbesked vindkraft som pdf >> Pdf, 623.8 kB.
Läs mer om vindkraft i Ånge kommun på www.ange.se/vindkraft >>