Ingen skolfotografering i Ånge kommun

Humanistiska förvaltningen har beslutat att inga skolfotograferingar i skolor och förskolor får genomföras från och med höstterminen 2018.

Den skolfotografering som här avses är den fotografering som sker av företag som åker runt på enheterna och fotograferar barn/elever både enskilt och i grupp. Skolfotografering är något som har diskuterats under en längre tid. Skolfotograferingen innebär ett avbräck i den ordinarie verksamheten, vilket kan skapa problem. Arbetet är tidskrävande och värdefull undervisningstid får stå tillbaka samt att det kan skapa en oro hos barn/elevgruppen.

Bakgrund till beslutet är att den 25 maj 2018 kom en ny lag, dataskyddsförordningen (GDPR), vilken ska skydda den personliga integriteten. Lagstiftningen ställer höga krav på hanteringen av personuppgifter vilket gör hanteringen kring skolfotografering orimlig för vår personal inom skola och förskola.

Förvaltningen har därför beslutat att ingen skolfotografering ska genomföras i våra verksamheter från och med hösten 2018.