IoTXchange

Ånge kommun har mellan 2020 och 2022 deltagit i EU-projektet URBACT: IoTXchange. Tillsammans med sju europeiska parter har vi arbetat gränsöverskridande med att utveckla idéer hur vi med hjälp av IoT-teknik kan skapa en bättre vardag för våra invånare.

Vad är IoT (Internet of Things)?

IoT (Internet of Things) är ett samlingsnamn för vardagliga föremål med inbyggd elektronik och internetuppkoppling. På svenska kallas det för sakernas internet.

Föremål med IoT-teknik kan prata med varandra och dela med sig av viktig information till oss människor. Det kan handla om lampor som går att styra med en mobilapplikation eller hushållsapparater som går att styra via mobil eller dator.

IoT kopplar samman den digitala världen med den fysiska och är en stor del i samhällsutvecklingen.

Ånge kommuns mål med projektet

 • Att öka livskvalitet och hållbar utveckling med IoT
 • Att skapa en bättre vardag för invånarna i Ånge kommun
 • Att testa ett nytt sätt att arbeta.

Ånges handlingsplan för IoT

I projektet har vi arbetat fram en handlingsplan, där vi utforskar hur användningen av IoT kan bidra till ökad livskvalitet och hållbar utveckling.

Här kan du läsa Ånges handlingsplan "Förbättrat liv genom uppkoppling" Pdf, 14.8 MB, öppnas i nytt fönster..

På sidan Material från IoTXchange finns mer material från IoTXchange-projektet.

Om IoTXchange

IoTXchange har bestått av ett europeiskt nätverk som tillsammans har utvecklat idéer till digitaliseringsplaner. Projektet har drivits på två nivåer – europeisk och lokal, under ledning av Fundão i Portugal. Utöver Ånge och Fundão deltar kommunerna Razlog (Bulgarien), Dodoni (Grekland), Nevers (Frankrike), Jelgava landskommun (Lettland), Kežmarok (Slovakien) samt Åbo Akademi (Finland).

På den europeiska nivån har de deltagande parterna utbytt erfarenheter och stöttat varandra i sitt arbete genom digitala transnationella möten ungefär var annan till var tredje månad. De deltagande parterna har varierande storlekar, men har förenats i glesbygd och många liknande utmaningar, som t.ex. långa avstånd, åldrande befolkning och låg inflyttning.

Vi har liknande utmaningar i glesa landsbygder oavsett om det är i Ånge eller i Grekland. En åldrande befolkning behöver få sin service oavsett var. Därför är det en stor fördel att kunna lyssna och hämta inspiration av hur andra länder löser gemensamma utmaningar.

– Petra Malmberg, projektledare och IT-chef, Ånge kommun

Ånges lokala arbetsgrupp

Deltagarna i Ånges lokala arbetsgrupp kommer från olika bakgrunder med väldigt varierande kunskaper om IoT. Vissa jobbade redan med IoT medan andra bara hört talas om det. Deltagarna har bland annat bestått av kommunens digitaliseringsteam, politiker, fiberleverantören Servanet, Regionen samt representanter från exempelvis Kommunförbundet Västernorrland och Mittuniversitetet.

Grafik som visar en dator i fullskärmsläge, där människor har ett videomöte.

På grund av pandemin sågs den lokala arbetsgruppen främst via videomöten.

Projektets faser, finansiering och godkännande

IoTXchange har omfattats av två faser. I den första fasen definierades en uppsättning nyckelfrågor som kan förbättras med IoT-lösningar. I den andra fasen har nätverket definierat en gemensam utgångspunkt som arbetats vidare med i mindre, lokala arbetsgrupper. Resultatet blev en handlingsplan för hur IoT kan användas för att skapa en bättre vardag för invånarna i respektive stad/kommun.

Projektet har haft en total budget på 744 166,92 € som är medfinansierad av Europeiska regionala utvecklingsfonden med 70% till 85%.

IoTXchange-projektansökan genomfördes under URBACT III-programmet, där 62 förslag från 525 partners från 29 länder lämnades in. URBACT-metoden, baserad på transnationellt samarbete mellan städer och involvering av lokala grupper, erbjuder förutsättningar för utveckling av integrerade handlingsplaner för att vägleda deltagarna i denna era av digital transformation. Totalt godkändes 23 nätverk för handlingsplanering för fas två av URBACTs övervakningskommitté.

Grafik visar centrala Europa. 

Karta över de deltagande länderna: Sverige, Finland, Lettland, Slovakien, Bulgarien, Grekland, Portugal och Frankrike.

Vad är URBACT?

URBACT:s mål är att göra det möjligt för städer att samarbeta och utveckla integrerade lösningar till gemensamma urbana utmaningar. Det kan göras genom nätverkande, att ta lärdom från varandras erfarenheter och genom att identifiera best practice för att förbättra stadsutveckling.

Projekt som finansieras av URBACT III är organiserade kring fyra huvudmål:

 1. Att förbättra städernas förmåga att hantera
  hållbar stadspolitik och praxis genom integration
  och deltagande
 2. Att förbättra utformningen av urbana och hållbara
  strategier/handlingsplaner i städer
 3. Att förbättra genomförandet av integrerade
  urbana och hållbara strategier/handlingsplaner
 4. Att säkerställa att utförare och beslutsfattare
  på alla nivåer har tillgång till kunskap och delar
  kunskap om alla aspekter av hållbar stadsutveckling

Våra IoT-projekt

Mer information om våra olika projekt hittar du på sidan IoT-projekt.

Logotyper för projektet IoTXchange: EU, URBACT, IoTXchange och Ånge kommun.