Elevhälsans medicinska insats, EMI

Elevhälsans medicinska insatser erbjuds till alla elever från förskoleklass till gymnasiet. All verksamhet är kostnadsfri och frivillig.

Bild med hjärta

En positiv hälsoutveckling

Elevhälsans medicinska insats ansvarar för den medicinska delen i den samlade elevhälsan och arbetar med ett uttalat barn- och ungdomsperspektiv för att stödja en positiv hälsoutveckling i skolan. Tyngdpunkten ligger på hälsofrämjande och förebyggande arbete samt viss gruppbaserad verksamhet. De hälsosamtal som skolsköterskan har med eleverna är mycket viktiga. Samtalen hålls för att kunna avgöra var de största behoven finns. Alla behöver få sin hälsa uppmärksammad.

Mottagning

Eleven kan själv uppsöka skolsköterskans mottagning för att få råd och omvårdnad. Vi kan också erbjuda elever extra hälsokontroll vid behov. Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att delta vid hälso- och läkarbesök. Vi arbetar i huvudsak med förebyggande aktiviteter och hälsobesök, men är också ett stöd för elever med hälsoproblem av olika slag. Inom elevhälsans medicinska insats finns även en skolläkare och besök till skolläkaren bokas av skolsköterskan.

Samarbete och tystnadsplikt

Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med övrig personal i skolan i sådana frågor i skolan som rör barnets hälsa. Organisatoriskt är EMI knutet till elevhälsoteamet. Samarbete sker även med övrig sjukvård och socialtjänst.

Både skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt. Vi har också en anmälningsplikt, som all personal som arbetar med barn och ungdomar.

Basprogram för EMI

Skolsköterskorna arbetar enligt ett basprogram som har framtagits utifrån socialstyrelsens riktlinjer. Basprogrammet erbjuds hälsosamtal och hälsoundersökningar i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4, årskurs 7 och år 1 på Bobergsgymnasiet. Det erbjuds också vaccinationer i årskurs 2, årskurs 5 och årskurs 8. Uppföljningsbesök sker vid behov i alla årsklasser.

Förskoleklass

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare, se e-tjänst för att svara på frågor inför hälsosamtal nedan under Självservice.
 • Information från elevens förskollärare eller lärare. Överlämningsmöten samt klassavcheckningar.
 • Genomgång av barnhälsovårdsjournal/epikris och upprättande av EMI-journal.
 • Hälsosamtal med elev och föräldrar, enligt Region Västernorrlands blankett – hälsofrågor i förskoleklass.
 • Undersökning av längd, vikt, syn och hörsel.
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.

Årskurs 2

 • Hälsobesök om bland annat; upplevelse av skolsituation och inlärning, trivsel, kamratrelationer, hemsituation och eventuell oro.
 • Undersökning: längd, vikt.
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.
 • Vaccination påfyllning Mässling-Påssjuka-Röda hund (dos nr 2), se e-tjänst för medgivande nedan under Självservice.

Årskurs 4

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare, se e-tjänst för att svara på frågor inför hälsosamtal nedan under Självservice.
 • Hälsosamtal med elev, enligt Region Västernorrlands blankett – hälsofrågor i åk 4.
 • Undersökning av längd, vikt och rygg.
 • Information från lärare vid klassavcheckning.
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.

Årskurs 5

 • Vaccination mot humant papillom virus erbjuds till alla elever i åk 5 fr o m hösten 2020 (2 doser), se e-tjänst för medgivande nedan under Självservcie.

Årskurs 7

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare, se e-tjänst för att svara på frågor inför hälsosamtal nedan under Självservice.
 • Hälsosamtal med elev, enligt Region Västernorrlands blankett – hälsofrågor i åk 7.
 • Undersökning av längd, vikt, rygg, färgsinnesundersökning vb.
 • Information från lärare vid klassavcheckning.
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.

Årskurs 8

 • Samtal om gymnasie- och yrkesval.
 • Vaccination påfyllning Difteri-Stelkramp-Kikhosta (dos nr 5), se e-tjänst för medgivande nedan under Självservcie.

År 1, Bobergsgymnasiet

 • Hälsouppgift från eleven, via e-tjänst som skolsköterskan lämnar ut till eleven.
 • Hälsosamtal med elev, enligt Region Västernorrlands blankett – hälsofrågor i gymnasiet.
 • Samtal om sexualitet, preventivmedel och förebyggande av sexuellt överförbara infektioner.
 • Undersökning av längd och vikt.
 • Information från lärare vid klassavcheckning.
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.
 • Riktade undersökningar utifrån specifik frågeställning eller gymnasieprogram (till exempel hud, färgsinne, syn eller hörsel).

Hälsoundersökningar

En del hälsoproblem är av det slaget att man inte själv upptäcker dem. Det gäller till exempel nedsatt syn, hörsel och snedhet i ryggen. Vid vissa åldrar sker därför hälsokontroller riktade mot sådana avvikelser. Andra typer av hälsoproblem är redan kända genom kontroller på BVC eller via andra sjukvårdskontakter eller vad du som vårdnadshavare lagt märke till. Sådana problem vill vi också följa upp vid hälsoundersökningarna.

Före hälsoundersökningarna i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och årskurs 1 gymnasiet, vill vi få en uppdaterad hälsouppgift på barnet där vi efterfrågar uppgifter om elevens hälsa. Vi behöver också medgivande om lagring, datauttag om personuppgifter från hälsosamtalet med ditt barn.
I förskoleklassen tycker vi det är viktigt att du som vårdnadshavare är med vid hälsosamtalet och därför blir du inbjuden av oss.

Nytt i vår kommun är att det finns möjlighet för vårdnadshavare att via e-tjänster lämna medgivande till bland annat hälsosamtal och till vaccination samt ansökan om specialkost. Under Självservice nedan finns Elevhälsans e-tjänster samlade.

Skolsköterskor och skolläkare

Anna-Karin Häggblom, Ånge grundskola (Björken och Bikupan), samt MLA (medicinskt ledningsansvar)
Telefon: 0690-25 03 08, epost: anna-karin.haggblom@ange.se

Sofia Frank, Ånge grundskola (Ugglan) och Ljungaskolan
Telefon: 0690-25 02 16, epost: sofia.frank@ange.se

Sofia Lindgren Nelhagen, Fränstaskolan och Torpshammars skola
Telefon: 0691-25 07 09, epost: sofia.nelhagen@ange.se

Sassa Ewing Helmersson, Bobergsgymnasiet
Telefon: 070-237 46 77, epost: sassa.ewinghelmersson@ange.se

vakant, Skolläkare
epost:

Eva-Lena Årmyr, Verksamhetschef EMI (elevhälsans medicinska insats)
Telefon: 0690-250230, Mobiltelefon: 073-2702779, epost: eva-lena.armyr@ange.se