Egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk

Om din fastighet ligger utanför det kommunala vattennätet måste du lösa din fastighets vattenförsörjning på annat sätt, antingen genom en egen brunn eller genom en gemensam lösning med andra fastigheter i området.

Du har själv ansvar för att kontrollera vattnets kvalitet.

Här hittar du information om hur du kan provta ditt vatten.

Du är inte tvingad att ta prover på dricksvattnet i din egen brunn, men vi rekom­men­der­ar att du gör det ändå för att säkerställa att du och andra som dricker av vattnet inte riskerar att bli sjuka.

Livsmedelsverket rekommenderar Länk till annan webbplats. att dricksvatten från enskilda brunnar som förser en till två bostadshus kontrolleras en gång vart tredje år. För brunnar som förser mer än två hushåll eller om bostäder hyrs ut rekommenderas att prov tas varje år. Har man småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom små barn är mer känsliga.

För att ta vattenprover vänder du dig till ett ackrediterat laboratorium (t.ex. SGS Analytics (Synlab) eller Eurofins).